top of page
At Work

ITG

ITG  היא מסגרת להנהגת מבנים, ארגוניים ותהליכים עסקיים, תקנים ותאימות לתקנים אלה, שמבטיחה כי ה-IT של הארגון תומך ומאפשר את השגת מטרות ויעדי הארגון מערכת Sciforma מספקת פתרון מלא לצרכים של ניהול פרויקטים תחת תפיסת ה-ITG ונותנת כלי עבודה יומיומי ידידותי ונוח ל- (OCIO (Office of the CIO.

גופי ה IT כיום פועלים בסביבה תובענית מתמיד, הם נדרשים להציג תועלות לעסק, לוודא כי פעולותיהם מוכוונות בהתאם לאסטרטגיה הארגונית ולהתנהל בתפיסת ניהול כלכלי מונחה עלות/תועלת.

Designers Working

גוף ה IT עומד בפני זרם בלתי פוסק של דרישות מהיחידות העסקיות – שינויים למערכות קיימות, דרישות לפיתוחים חדשים, פיתוח מערכות חדשות ועוד. בנוסף, רגולציות שונות הדורשות חיזוק המעקב והבקרה על פעילות ה-IT (דוגמת SOX) נכנסו לתוקף.


מערך ניהול פרויקטים אפקטיבי, הפועל בסביבה משתנה זו נדרש לענות על השאלות הבאות:

 • מי יזם את הדרישה ומה חשיבותה בראיית ניתוח עלות תועלת?

 • כיצד מחולקים משאבי ה IT ועל מה הם עובדים בכל רגע נתון?

 • אילו פרויקטים ואילו משימות נמצאים בעבודה ואילו צפויים להיכנס?

 • כיצד לקבוע סדרי עדיפויות לדרישות ולפרוייקטים השונים ועל סמך אילו קריטריונים?

 • כיצד לנהל בצורה אינטגרטיבית את משאבי ה- IT והסיכונים הקשורים?

כיצד ניתן לתאם וליצור ואינטגרציה בין פעילויות ותשתיות?
מערכת Sciforma מספקת פתרון מלא לצרכים של ניהול פרויקטים תחת תפיסת ה-ITG.


המערכת מאפשרת:

 • ניהול דרישות הנותן מענה מלא לכל מחזור חיי הדרישה בתהליך ניהול הפרויקטים, החל ביוזמה עסקית ועד הפיכתה לפרויקט, תוך יצירת שקיפות ושפה משותפת (מתודולוגיה, וזרימת מידע באמצעות יכולות ה Workflow המובנות) המערבת את הרפרנט העסקי ואת גוף ה-IT.

 • סימולציה של משמעות יישום הדרישה כפרויקט וניהול פורטפוליו הפרוייקטים השונים בארגון. אילו דרישות להוציא לפועל ומה השפעתם על פרויקטים קיימים.

 • יצירת תכנית פרויקט ארוכת טווח תוך שימוש בתסריטי "What If" ותכנון משאבים רך לפי מיומנות או הגדרת תפקיד, ויכולת לבצע תכנון מפורט לטווח הקרוב.

 • עבודה רב פרויקטאלית מטריציונית מלאה, עבודה של מספר בעלי עניין באותו פרויקט בו זמנית, לכל בעל עניין תמונת מצב מלאה של תכולות העבודה שלו בפרויקטים השונים.

 • ניהול סיכונים ברמת הפורטפוליו, הפרויקט ועד רמת חבילות העבודה.

 • ניהול פיננסי, תכנון לעומת בפועל, חריגות תקציב, השקעה בפיתוח לעומת השקעה בתחזוקה, ניהול עלויות ספקים ועוד.

 • אינטגרציה והצגת מידע ממערכות אחרות, One stop shop עבור מנהל הפרויקט בכל הנוגע לפרויקט.

 • איסוף וניתוח נתונים בזמן אמת, הכולל שעות עבודה, קבלני משנה רכש וכיו"ב.

bottom of page